Russian (CIS)English (United Kingdom)
Публикации

Анатолий Ахламов

 

Анатолий Ахламов - доктор экономических наук, профессор, Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Автор более 200 печатных работ.

Подробнее…

 

Основные из них:

 • Планування місцевих бюджетів на основі програмно-цільового методу: Навчальний посібник / Під заг. ред. І.Ф. Щербини, А.Г. Ахламова; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи», USAID. – К., 2011.
 • Ахламов А.Г. Розробка короткострокових прогнозів бюджетно-фінансового розвитку регіонів // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізм реалізації. Матеріали щорічної науково-практичної конференції 31 жовтня 2008 року. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008.
 • Ахламов А.Г., Боровській В.В., Гадомський О.Л., Ю.Б. Молодожен и др. Територіальні громади Одещини: підсумки наукових досліджень. Монографія. - Одеса: ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Одеська Обласна Рада, 2008.
 • Ахламов А.Г. Сучасна регіональна політика в Україні: особливості та тенденції її розвитку // Матеріали щорічної науково-практичної конференції 25 травня 2007 року. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007.
 • Ахламов А.Г., Миколайчук М.М., Стовба Т.А., Глинська А.Є. Теоретико-методологічні основи управління розвитком регіону: Монографія. – Херсон: ВКФ «Стар ЛТД», 2007.
 • Ахламов А.Г. Моделювання систем управління територіальним розвитком // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації. – Одеса: ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2007.

 

Александр Балог

 

Александр Балог – старший преподаватель, Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова.

Подробнее…

 

Публикации:

 • Балог О.Г. Оцінка рівня реалізації національних «цілей розвитку тисячоліття» Одеським регіоном // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичній конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених „Сучасні технології управління  підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи” 30 – 31 березня 2012 року. Том 1. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012.
 • Балог А.Г., Кусик Н.Л. Структура современных механизмов формирования стратегии предприятия // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. Випуск 21 (І) / 2009 – Луганськ: СНУ ім. Володимира Даля, 2009.
 • Балог О.Г. Максимізація успіху СКМ через оцінку результативності збалансованої системи показників // Материалы первой Всеукраинской научно – практической конференции для преподавателей, аспирантов и молодых учёных «Современные технологии управления предприятием и возможности использования информационных систем: состояние, проблемы, перспективы» – Одесса: ОНУ им. И.И. Мечникова, 2006.
 • Балог А.Г. Структура современных механизмов формирования стратегии предприятия // Конкурентні стратегії: теорія, практика, перспективи. Матеріали II Міжнародної науково – практичної конференції.– Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2006.
 • Балог А.Г Формирование образования в сфере менеджмента в Украине // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Т. 8 (Вип. 9). Збірка наукових праць ЕПФ. – Одеса: Астропринт, 2005.
 • Балог А.Г. Современные проблемы формирования менеджмент – образования в Украине // Науковий потенціал світу – 2004. Матеріали першої Міжнародної науково – практичної конференції 1 – 15 листопада 2004 року. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004.

 

Анна Буслаева

Анна Буслаева – старший преподаватель, Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова

Подробнее…

 

Публикации:

 • Буслаєва Г.В., Кусик Н.Л., Штембуляк Д.О. Передумови становлення Одеської області туристичним та рекреаційним центром // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичній конференції теорії «Розвиток економіки України на інноваційній основі», присвяченої 50-річчу кафедри економічної (12 – 15 червня 2012 року) / За ред. С.В. Кармана. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська міська типографія, 2012.
 • Буслаєва Г.В. Anticrisis organization management as a tool providing social economic stability of enterprise // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології менеджменту: проблеми теорії та практики» – Харків: ХНЕУ, 2008.
 • Буслаєва Г.В. Чинники, що впливають на виникнення кризи сучасного підприємства // Матеріали 63-й наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів та здобувачів .- Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2008.
 • Буслаєва Г.В. Основні підходи до визначення антикризового управління підприємством // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ЕПФ ОНУ ім. І.І. Мечникова „Право та економіка: генезис, сучасний стан та перспективи розвитку” – Одеса: Астропринт, 2008.
 • Буслаєва Г.В., Кусик Н.Л. Модель життєвого циклу як інструмент антикризового управління підприємством // Вестник Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. Экономическая серия. - № 12 (24). – Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2007.
 • Буслаєва Г.В. Проблеми визначення сутності та природи кризи підприємства // Культура народов Причерноморья, № 12 (84). – Симферополь: НАПКС, 2007

Валерий Дюков

Валерий Дюков – кандидат экономических наук, доцент, Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова. Автор более 80 печатных работ.

Подробнее…

Основные из них:

 • Дюков В.П. Use of content analysis of blogosphere in marketing research // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичній конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених „Сучасні технології управління  підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи” 30 – 31 березня 2012 року. Том 1. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012.
 • Дюков В.П. Виджеты как новое средство маркетинга в Интернете  //Материалы 63-й научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и соискателей экономико-правового факультета ОНУ им. И.И. Мечникова (17 - 20 ноября 2008 года). – Одесса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2008.
 • Дюков В.П. Интернет как среда маркетинга. // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 11. Вип. 22. Ч. 2. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2008.
 • Экономика: Учебное пособие/ под ред. Э.А. Кузнецова. Изд-е 3-е, доп. и перераб. – Одесса - Харьков: Одиссей, 2007. Авторский коллектив: Коваленко С.Н., Волошина В.В., Столбуненко Н.Н., Орлова Н.В., Олесевич Л.П., Рудинская Е.В., Захарченко В.И., Дюков В.П., Мазур Е.Е., Рыбаков И.В., Кусик Н.Л.
 • Дюков В.П. АРМ маркетолога как основа для принятия решений в управлении маркетингом // Матеріали першої Всеукраїнської науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи (31 березня 2006 року). – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2006.
 • Дюков В.П., Паламарчук Т.П. Маркетинговые исследования как источник внутрикорпоративной информации для принятия решений // Рыночная экономика: современная теория и практика управления. Том 6. Вып. 6. – Одесса: ОНУ им. И.И. Мечникова, 2002.

 

Эдуард Кузнецов

 

Эдуард Кузнецов - кандидат экономических наук, доцент, Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова. Автор более 100 печатных работ.

Подробнее…

Основные из них:

 • Актуальные проблемы экономики и менеджмента: теория, инновации и современная практика: [Монография] / Под ред. Э.А. Кузнецова / Одесский  национальный университет имени И.И. Мечникова. – Харьков: Бурун Книга, 2011.
 • Кузнецов Э.А., Волошина В.В. Транснациональные корпорации: Курс лекций. – Харьков: Бурун - книга, 2008.
 • Сумма знаний в экономике: Справочное пособие для студ. эконом. спец. в 2-х томах / В.И. Захарченко, Э.А. Кузнецов. – Одесса: Наука и техника, 2008.
 • Экономика: Учебное пособие/ под ред. Э.А. Кузнецова. Изд-е 3-е, доп. и перераб. – Одесса - Харьков: Одиссей, 2007. Авторский коллектив: Коваленко С.Н., Волошина В.В., Столбуненко Н.Н., Орлова Н.В., Олесевич Л.П., Рудинская Е.В., Захарченко В.И., Дюков В.П., Мазур Е.Е., Рыбаков И.В., Кусик Н.Л.
 • Кузнецов Э.А. Профессиональная система менеджмента: методология, теория и современная практика: Монография. – Одесса: Наука и техника, 2006.
 • Кузнецов Э.А., Захарченко В.И., Гончаров В.Н., Свиридова Н.Д. Экономика региона: Монография. – Донецк: ООО „Альматео”, 2006.

 

 

 

Наталья Кусик

Наталья Кусик - кандидат экономических наук, доцент, Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова. Автор более 150 печатных работ.

Подробнее…

Основные из них:

 

 • Кусик Н.Л., Рудінська О.В. Перспективы и преимущества фасилити менеджмента в сфере образования // Материалы VІІІ  Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании» Технического университета Варны, Болгария 08 – 15 июня 2012 года. – Днепропетровск – Варна: ТУ – Варна, 2012. Специальный выпуск международного научного журнала Acta Universitatis Pontica Euxinus (Болгария, Варна).
 • Кусик Н.Л. Сфера социального воспроизводства: экономическая эффективность или социальная справедливость // Materiály VIII mezinárodní vědecko - praktická konference «Dny vědy - 2012» (27 březen - 05 dubna 2012 roku). - Díl 22 «Ekonomické vědy». – Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2012.
 • Кусик Н.Л. Фасиліті – менеджмент як форма державно-приватного партнерства в сфері охорони здоров’я // Materiały VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Aktualne problemy nowoczesnych nauk - 2012» (07 - 15 czerwca 2012 roku). - Volume 4 «Ekonomiczne nauki». – Przemyśl: Sp. z.o.o. “Nauka I Studia”, 2012.
 • Економіка та фінансування охорони здоров’я: Навчальний посібник для магістрів за спеціальністю 8.15010003 “Державне управління (за галузями)” напряму підготовки “Управління охороною здоров’я” (заочна форма навчання) / А.Г. Ахламов, Н.Л. Кусик. – Х.: ХарРІ УАДУ "Магістр", 2012.
 • Актуальные проблемы экономики и менеджмента: теория, инновации и современная практика: [Монография] / Под ред. Э.А. Кузнецова / Одесский  национальный университет имени И.И. Мечникова. – Харьков: Бурун Книга, 2011. / Кусик Н.Л. Глава 7. Сфера социального воспроизводства как часть социально – экономической системы.
 • Украина и её регионы на пути к информационному обществу: [Монография] Том 3 / Под общ. ред. И.П. Булеева, В.И. Дубницкого / Науч. ред. А.И. Амоша / НАН Украины, Ин-т экономики промышленности, ДЭГИ, АЭН Украины. - Донецк: изд-во ООО «Юго-Восток, Лтд», 2011. / Кусик Н.Л. Глава 9. Качественное преобразование социально-экономической системы Украины: переход к информационному обществу.
 • Кусик Н.Л. Образование и наука как кластер непроизводственного подсектора сферы социального воспроизводства // Материалы VІ Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании» Технического университета Варны 04 – 11 июня 2010 года. – Варна – Болгария: ТУ – Варна, 2010.
 • Kusyk N., Volchenko N. Problems of the NGOs operating in cultural management sphere of Odessa region. - ENCATC 18th Annual Conference ‘Can I Google it?’ (October 6 – 8, 2010)
 • Кусик Н.Л., Волченко Н.А. Субъекты непроизводственного подсектора сферы социального воспроизводства: теоретический аспект // Доклад на Международном круглом столе "Процесс формирования инновационной экономики в современных условиях" // ОНУ им. И. И. Мечникова, Министерство образования и науки Украины, Одесса, Украина 15 – 16 апреля, 2010.
 • Кусик Н.Л., Быкова А.Г. Современные тенденции менеджмента в сфере культуры и искусства // Управління розвитком. Збірник наукових статей Харківського національного економічного університету, 2010. - № 1 – Харків: ХНЕУ, 2010.
 • Кусик Н.Л. Анализ основных гипотез о природе услуги в современных условиях развития социально–экономических систем // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. Випуск 21 (І) / 2009 – Луганськ: СНУ ім. Володимира Даля, 2009.
 • Кусик Н.Л. Природа послуги та феномен глобальної „сервізації” в умовах трансформаційної економіки // Матеріали І Міжнародної науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки” 25 - 27 березня 2009 року. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, 2009.
 • Кусик Н.Л. Financing of education, health protections and cultures in the conditions of transition of social – economic system // Вестник Харьковского государственного университета питания и торговли. – Харьков: ХГУПТ, 2008.
 • Кусик Н.Л. «Третий сектор» социально-экономической системы как особый общественный институт социального воспроизводства // Коммунальное хозяйство городов. Серия «Экономические науки». Сборник научных трудов Харьковской национальной академии муниципального хозяйства. – Харьков: ХНАМХ, 2008.
 • Кусик Н.Л. Специфика, природа и сущность услуг в исследовании непроизводственной сферы социально-экономической системы // Вестник Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. Экономическая серия. - № 793. – Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2008.
 • Кусик Н.Л. Modern museum in the USA: development of financial sources // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених „Сучасні технології управління  підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи” 30 - 31 березня 2007 року. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2007.
 • Кусик Н.Л., Буслаева А.В. Модель життєвого циклу як інструмент антикризового управління підприємством // Вестник Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. Экономическая серия. - № 786. – Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2007.
 • Менеджмент у сфері культури: Навчальний посібник. Рекомендовано МОН України/ Кусік Н.Л., Шевченко І.В., Бичкова О., Мазурок Д.І. - Одеса: ЦПМК, 2006.
 • Кусик Н.Л, Ахламов А.Г., Петенко И.В., Смеричевский С.Ф. Управление на основе концепции стратегических бизнес единиц: Монография. – Донецк – Одесса: издательство «ВИК», 2005.
 • Основы функционального менеджмента: Учебное пособие / под общ. ред. проф. Г.Н. Козловой. – Одесса: ОКФА, 2005. – 285 с. Колл. авторов: Г.Н. Козлова, А.С. Редькин, Н.Л. Кусик, В.А. Кравченко, С.И. Пучкова, А.В. Горбатенко, М.С. Гаврилов и др.
 • Кусик Н.Л., Петенко И.В., Яромич С.А., Петриченко П.А., Бублей В.В. Коммуникации переговоров: Практикум: Учебное пособие. – Донецк – Одесса: издательство «ВИК», 2004.
 • Кусик Н.Л. Влияние культурных характеристик организации на разработку её портфельной стратеги // Вестник Технологического университета Подолья. – Хмельницкий: ТУП, 2003, № 4, Ч. 1, Т. 2 (52).
 • Общий менеджмент: Опорный конспект лекций для студентов экономических специальностей всех форм обучения/ под общ. ред. проф. Г.Н. Козловой. - Одесса: ОГЭУ, 2002. Кол. авторов: Г.Н. Козлова, А.В. Балашов, Н.Л. Кусик, В.А. Кравченко, М.С. Гаврилов и др.
 • Кусик Н.Л., Яромич С.А., Петриченко П.А. Менеджмент переговоров. Стратегия и тактика. Учебное пособие. - Одесса: «ВМВ», 2001. – 160 с.

 

Ирина Ненно

Ирина Ненно - кандидат экономических наук, доцент, Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова.

Подробнее…

Публикации:

 • Нєнно І.М. Розробка програм науково-освітянського співробітництва на прикладі міжнародного договору з університетом Валенсії (Іспанія) // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичній конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених „Сучасні технології управління  підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи” 30 – 31 березня 2012 року. Том 2. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012.
 • Нєнно І.М., Кусик Н.Л. Фінансове забезпечення розвитку страховика Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. Випуск 21 (І) / 2009 – Луганськ: СНУ ім. Володимира Даля, 2009.
 • Ненно И.М. Организационно структурное построение страховых компаний как фактор обеспечения эффективной стратегии страховщика // Сборник материалов 2-ой Международной научно – практической конференции „Конкурентные стратегии: теория, практика, перспективы”. - Одесса, 2006.
 • Ненно И.М. Теоретико – методологические основы стратегий экономического развития страховых компаний // Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Випуск 4 (32). Економіка. - Рівне, 2005.
 • Ненно И.М., Кузнецов Э.А. Менеджмент – образование в Украине: системный подход: Учебное пособие. – Одесса: Наука и техника, 2005.
 • Ненно И.М. Инновационные технологии подготовки управленческого персонала // Сборник материалов международной научной конференции студентов и молодых учёных „Наука і молодь”. - Киев, 2004.

Илона Шевченко

Илона Шевченко - старший преподаватель, Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова.

Подробнее…

Публикации:

 • Шевченко И.В., Замковой А.А. Особенности национальной традиции менеджмента в контексте мотивации и оценки труда персонала // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичній конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених „Сучасні технології управління  підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи” 30 – 31 березня 2012 року. Том 1. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012.
 • Шевченко И.В., Ровенская А.В. Использование социальных сетей в качестве инновационного подхода в PR-кампаниях // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичній конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених „Сучасні технології управління  підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи” 30 – 31 березня 2012 року. Том 2. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012.
 • Шевченко И.В., Сурдул О.В. Лидерство в системе управления предприятием // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів – учасників 68-ї звітної конференції, присвяченої 147-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова: Секція економіко-правових наук (24 - 25 квітня 2012 р., м. Одеса) / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова; відп. ред. С.Н. Клейменова. – Одеса: Астропринт, 2012.
 • Шевченко І.В. Перспективы развития современных стратегий Одесской железной дороги // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту: Тези доповідей 68 Міжнародної науково – практичної конференції. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, 2008.
 • Менеджмент у сфері культури: Навчальний посібник. Рекомендовано МОН України/ Кусік Н.Л., Бичкова О., Петриченко П.А., Шевченко І.В., Мазурок Д.І. - Книга 2. – Одеса: ЦПМК, 2006.
 • Шевченко І.В. Використання принципів маркетингу в діяльності залізничного транспорту // Материалы первой Всеукраинской научно – практической конференции для преподавателей, аспирантов и молодых учёных «Современные технологии управления предприятием и возможности использования информационных систем: состояние, проблемы, перспективы», – Одесса: ОНУ им. И.И. Мечникова, 2006.

 

 

 
Тренинги - семинары

 

 


ecf-logo_brandecf-sitename_brand

logo_new

logo_bycenkologo_ENCATC

logo_ENCC

logo_frolov

logo_ICC

logo_kopelman

logo_lviv

logo_proHelvetia

logo_SKM

logo_onulogo_tomas_2

logo_elizalogo_south

logo_tomas_1_Site__DEC_2010_html_m133a6828

logo_LfCbc

 

 

Copyright © 2007-2013. Kusicreavision.
Design by Olorin
определение местонахождения человека по его номеру определение местонахождения животных телефонная база жителей мурманска скачать телефонная база омска 2011 адресно телефонная база новосибирска узнать по номеру телефона точный адрес как московская адресно телефонная база база данных мегафон урал справочник мобильных телефонов онлайн справочник телефонов новая каховка программа перехватчик чужих смс телефонная телефонная база северска база данных мегафон в казани справочник телефонов винницкой области телефонная база данных физических лиц база данных телефонов уфа мобильный шпион в казахстане база телефонный номер адрес телефонная поиск абонента по номеру телефона телефонная база ютел местоположение абонента сотовой тут пробное егэ обществознанию онлайн ссылка определение местоположения по мобильному телефону в украине примерные варианты егэ по биологии 2011 егэ пробный по обществознанию экзамен по информатике егэ астрахань найти по номеру телефона адрес найти номер телефона по адресу и фио как контроль в форме егэ по биологии база данных москвы адресно телефонная sitemap